Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/arozaza/public_html/lib/Db.php on line 19
Arozaza

Ny Zo Fototra anatin'ny FIZOZAZA

1. Zo hanana anarana sy firenena

(FIZOZAZA and 7, 8)

Raha vao teraka ny zaza, dia tokony manao fanambaram-piterahana any amin'ny Firaisana misy ny toerana nahaterahan'ilay zaza ny raiamandreny. Ho voarakitra anatin'ny rejistra maha-olom-pirenena ny momba ilay zaza. Ny fahavitan'ny fanambaram- piterahana dia afahana manamarina ny fisiana sy ny maha-olom-pirenena ny zaza. Raha tsy vita izany dia toa ny olona tsy misy ilay zaza dia ho sarotra ny fiarovana azy. Ho voaharo amin'ny famarotana, ny fangalaran-jaza, ny fanambadiana tsy ampy taona, ny fanararaotana ara-nofo, ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona amin'ny asa an-terivozona, fanaramana ny ankizy hanao miaramila. Ny fananana KOPIA dia manampy betsaka ny fampidirana ny zaza an-tsekoly sy ny fandehanany ny amin'ny tobi- pahasalamana.

2. Zo ho salama

(FIZOZAZA and 3, 6, 24, 26, 27)

Ny zo ho salama dia tokony hananan'ny zaza rehetra. Isan-taona anefa dia mbola maro ny zaza maty tsy mahatratra ny faha-dimy taonany akory. Maherin'ny 9 lavitrisa ny zaza maty eran-tany. Ny fototra mahatonga izany dia tsy fahampian-tsakafo, tsy fanana rano fisotro madio sy ny foto-drafitr'asa mifanentana amin'izany, ny ponemonia, ny tazo-moka, ny tsimok'aretina VIH/SIDA, tsy fisian'ny fitsaboana ara-dalàna.

3. Zo hianatra

(FIZOZAZA and 28, 29)

Tokony hianatra satria manampy ny fahafantarana avy hatrany ny fomba fiarovana amin'ny aretina, sy fampihenana ny taha-pahafatesan'ny zaza sy ny reny, ny fanabeazana ny zaza hianatra, hivoatra ary hiady amin'ny fahantrana sy ny fanamparam-pahefana.

4. Zo ho arovana

(FIZOZAZA and 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40)

Ny dikan'ny hoe fiarovana dia afahana misoroka ny herisetra rehetra anisan'izany ny fanararaotana ara-nofo atao fahazoam-bola, ny fivarotana sy ny fampiasana ny ankizy, ny fomba amam-panao mitera-doza, ny fanambadian'ny zaza tsy ampy taona.

5. Zo handray anjara

(FIZOZAZA and 12,13,14, 15,17)

Ny fiaraha-monina manana fahalalahana na demokratika dia manan-jo amin'ny fandraisana anjara avokoa ny olom-pirenena ao aminy, eny fa na dia ny ankizy aza. Omena vaovao sahaza ny taonany ny ankizy, ampandraisana anjara izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra any an-tokantrano, any an-tsekoly, any amin'ny fokontany misy azy ireo. Adidy sy andraikitr'ireo firenena sy fanjakana nankato ny FIZOZAZA ny fampandraisana anjara ny zaza. Tafiditra anatin'ireo fepetra efatra ireo ny Fandraisana Anjara.