Les details et la version complete de tous les autres lois sont telechargeables au niveau de notre Espace telechargement.


Télecharger le pdf

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

LALANA LAH. 2014-006 du 17 juillet 2014

Mikasika ny ady amin’ny heloka eo amin’ny fitaovan-tserasera

And. 22 – Ny tahirin-tsary mamoafady mahakasika ny ankizy na ny endrika tahirin-tsary mamoafady 
mampiasa ankizy isan-karazany, na inona na inona fitaovana ampiasaina, ka ahitana ankizy mandray 
anjara amina hetsika ara-nofo, tena misy na noforonina, na ny fanehoana ny fitaovam-pananahan’ny 
zaza mba hikendrena ny lafiny ara-nofo.

Antsoina hoe “ankizy” ny olona rehetra latsaky ny valo ambin’ny folo taona.

Ny hetsika rehetra kasaina haparitaka amin’ny alalan’ny fitaovana informatika na elektronika, na 
ny fitanana, na ny fandraiketana, na ny famokarana, na ny fakana na fampitana sary na fanehoana 
ankizy ka manana endrika mamoafady dia hiharan’ny sazy roa taona ka hatramin’ny dimy taona an-
tranomaizina, miampy lamandy 2 000 000 Ariary ka hatramin’ny 10 000 000 Ariary.
Ny fikasana fotsiny ihany dia handairan’izany sazy izany ihany koa.
Iharan’izany ihany koa ny fanomezana na ny fanapariahana sary na ny mitovy endrika aminy, amin’ny 
alalan’ny fitaovana informatika na elektronika, na eto an-toerana na any ivelany, ny fampandefasana 
azy eto an-toerana na any ivelany.
Ny fijerevana matetika ireny sampam-pifandraisana ho an’ny sarambabembahoaka izay maneho ireny sary 
na ny mitovy endrika aminy ireny, na ny fitazonana sary na ny mitovy endrika aminy, na inona na inona 
fitaovana ampiasaina, dia hiharan’ny sazy roa taona ka hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina, miampy 
lamandy 2 000 000 Ariary ka hatramin’ny 10 000 000 Ariary.

	Ny sazy dia mety hihatra telo taona ka hatramin’ny folo taona an-tranomaizina miampy 4 000 000 Ariary 
	ka hatramin’ny 20 000 000 Ariary, raha toa ka zaza tsy ampy taona latsaky ny 15 taona no hita ao.
	Ny sampam-pifandraisana ho an’ny daholobe dia mivelatra amina fanapariahana ny tahirin-kevitra tsy 
	manana endrika fifandraisana mikatona, na fitaovam-pifandraisana elektronika mampiasa ny tambazotra 
	aterineto izay ahazoan’ny mpandefa sy ny mpandray mifanakalo mivantana na tsia ny fampahalalana rehetra.
	Ny fepetra rehetra voarakitra ato anatin’ity lalàna ity dia azo ampiharina amin’ireo sarin’olona 
	mamoafady rehetra ka ahitana endrika ara-batan’ankizy tsy ampy taona, raha toa ka tsy voaporofo fa feno 
	valo ambin’ny folo taona amin’ny fotoana nandraketana ny sary ilay ankizy.

	Voasokajy ho isan’ny sary mamoafady ireto:

1)	Ny sary na ny fanehoana zaza tsy ampy taona maneho fihetsika mamoafady ;
2)	Ny sary na ny fanehoana olona manana endrika tsy ampy taona ka maneho fihetsika mamoafady ;
3)	Ny sary namboarina maneho zaza tsy ampy taona maneho fihetsika mamoafady ; 
Ny hoe sary namboarina eto dia maneho ny sarin’olon-tsotra novaina endrika tamin’ny alalan’ny fitaovana informatika. 


Télecharger le pdf